Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  DANE OSOBOWE i RODO
  • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
  • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
  • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
  • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
  • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
  • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

DANE OSOBOWE i RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
 
1. Przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mail, data urodzenia, grupa
zawodowa, wykształcenie) odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, dlatego podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże jest
niezbędne w celu poprawnego obliczenia wyników testów i utworzenia raportu badania.
 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Platforma Testów sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401278.
 
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się telefonicznie
przy użyciu numeru 603 175 838.
 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych poza Administratorem mogą być osoby/przedsiębiorstwa zlecające i
wykonanie Pani/Pana badania testowego
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych przez Platforma Testów sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl