Znajdujesz się w:   www.platformatestow.com   »  O PSYCHOMETRICA
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYRozbudowany kwestionariusz przeznaczony do diagnozy handlowców (reprezentantów handlowych).
 • REKRUTACJA I SELEKCJAJeden z najważniejszych modułów systemu; przeznaczony dla działów personalnych, rekomendowany podczas rekrutacji i selekcji.
 • OBSŁUGA KLIENTARozbudowany moduł przeznaczony dla organizacji, którym zależy na ocenie i doskonaleniu personelu w zakresie customer service: od infolinii i pracy w punkcie usługowym po obsługę Klientów strategicznych.
 • STYL PRZYWÓDCZYKrótki moduł przeznaczony dla liderów różnego szczebla. Diagnozuje styl kierowania zespołem i relacje z podwładnymi.
 • KOMUNIKACJA I RELACJEUniwersalne badanie przeznaczone do głębokiej i szczegółowej diagnozy stylu komunikacyjnego; bardzo cenne w procesie budowy i integracji zespołu, przy szkoleniach z kompetencji komunikacyjnych.
 • KADRA KIEROWNICZARozbudowany moduł stworzony dla liderów różnego szczebla. Niezastąpiony przy rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
 • ROZWÓJ OSOBISTYNarzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla trenerów i coachów; wzbogaca jakość i treść treningów i szkoleń kompetencji miękkich oraz sprzedażowych. Niezwykle cenny podczas terapii.
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEMModuł diagnozujący zachowanie respondenta w sytuacjach trudnych i obciążających. Do zastosowania w coachingu oraz treningach radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Gwarantuje unikalną, głęboką diagnozę reakcji na stres.

O PSYCHOMETRICA

Ogólne informacje
 
Psychometrica to rozbudowany system służący do pomiaru różnych cech osobowości, przekonań, zdolności i kompetencji. Jest to profesjonalne i naukowe narzędzie stworzone specjalnie dla działów personalnych i trenerów na potrzeby szkoleń, rekrutacji, selekcji, coachingu. Psychometrica jest w pełni zautomatyzowanym narzędziem psychometrycznym, generującym rozbudowany, profesjonalny RAPORT bezpośrednio po wypełnieniu testu przez badanego. Całość systemu powstała w polskich realiach biznesowych, jest optymalnie dostosowana do polskiego odbiorcy.

Umożliwia profesjonalną analizę:
 • systemu motywacyjnego,
 • satysfakcji pracowników,
 • kompetencji pracowników,
 • kompetencji kandydatów,
 • potrzeb szkoleniowych,
 • i wielu innych.
 
Korzyści dla badanego
 
a)    Lepsze uświadomienie sobie własnego sposobu porozumiewania się z innymi ludźmi:
Psychometrica kładzie duży nacisk na diagnozę stylu komunikacyjnego, ponieważ nikt nie jest samotną wyspą, każdy z nas żyje wśród ludzi. To, w jaki sposób odnosimy się do innych, rozmawiamy, wywieramy presję, ulegamy, kłócimy się lub negocjujemy, w ogromnej mierze decyduje o jakości naszego życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego.
 
b)    Bliższe poznanie swoich mocnych i słabych stron:
Raport generowany przez Psychometrica umożliwiają wgląd we własne wady i zalety. Jest to jeden z najważniejszych rozdziałów raportu, który otrzymuje respondent, jest też tego raportu prostym, czytelnym podsumowaniem. Rozdział ten w jasny i przejrzysty sposób opisuje mocne strony oraz obszary, które wymagają pracy lub rozwoju. W przeciwieństwie do innych systemów, Psychometrica nie bagatelizuje ani nie pomija słabych stron badanego, ponieważ te elementy raportu mają wysoką wartość informacyjną.
 
c)    Wykrycie i zrozumienie stałych wzorców we własnym funkcjonowaniu zawodowym:
Praca to jeden z podstawowych elementów ludzkiego funkcjonowania. Raport poświęca wiele miejsca i uwagi temu aspektowi życia. Samopoznanie, świadomość własnego temperamentu i osobowości umożliwia nowe i świeże spojrzenie na własny stosunek do zadań, preferencje i predyspozycje. Wnioski płynące z raportu są często zaskakujące, respondenci oceniają je jako bardzo cenne
i odkrywcze.
 
d)    Poznanie swoich nawyków myślowych, stylów uczenia się oraz zrozumienie ich konsekwencji:
Sfera poznawcza decyduje o tym, w jaki sposób patrzymy na świat i ludzi. Psychometrica pozwala poznać własne nawyki i sposoby myślenia, w szczególności te, które nas ograniczają i hamują dalszy rozwój. Przykładem może być sposób wyjaśniania porażek i sukcesów życiowych, czyli poczucie kontroli nad życiem. Poznanie własnego stylu wyjaśniania umożliwia spojrzenie na swe zachowanie z nowej perspektywy i jest warunkiem wstępnym ewentualnej zmiany swojego nastawienia do świata.
 
e)    Określenie indywidualnego stylu reagowania na stres i sytuacje trudne:
Świadomość własnych nawyków w trudnych sytuacjach umożliwia ponowną ocenę swojego potencjału, ale także barier i ograniczeń. Trudne sytuacje wystawiają nas na próby, reakcje na nie decydują o tym, kim jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy. Analiza reakcji na sytuacje stresowe to jeden z najważniejszych rozdziałów raportu systemu Psychometrica.
 
Korzyści dla organizacji
 
 • Minimalizacja kosztów - stosowanie testów w analizie potrzeb organizacji oraz ocenie potencjału ludzkiego jest tanie i relatywnie szybkie,
 • Profesjonalizm procesu rekrutacji - badania dowodzą, że stosowanie procedury testowania pozytywnie wpływa na postrzeganie organizacji przez kandydatów i pracowników, co skutkuje mniejszą fluktuacją i poprawą "szeptanego" marketingu organizacji na rynku,
 • Obiektywność oceny - testy psychologiczne nie są podatne na częste błędy popełniane przez rekruterów oraz inne osoby oceniające,
 • Jasność kryteriów oceny - decyzje podejmowane na podstawie wyników testowych są przejrzyste i klarowne, łatwo bronią się przed zarzutem stronniczości.
 
A ponadto:
 
a)    Poprawienie skutecznej komunikacji z pracownikiem:
We współczesnym biznesie prawidłowa komunikacja decyduje o sukcesie firmy, szczególnie w zakresie budowania zaufania, zrozumienia i lojalności pracownika. Psychometrica przekazuje bogate informacje na temat preferowanego przez respondenta stylu komunikacji, co umożliwia lepsze zrozumienie oraz odpowiedni dobór argumentów i sposobu wypowiedzi.
 
b)    Rozpoznanie rzeczywistych motywacji pracownika:
Odpowiednie motywowanie pracownika do bezustanna praca i wyzwanie dla menedżerów i liderów. Zagadnieniu odpowiedniego sposobu motywowania poświęcony jest jeden z rozdziałów raportu Psychometrica. Rozdział ten zawiera liczne informacje, które łatwo można wykorzystać w skutecznym utrzymywaniu stałego, wysokiego poziomu motywacji pracownika.
 
c)    Większa wydajność pracy poprzez dopasowanie zlecanych zadań do zdolności i cech charakteru pracownika:
"Znajdź to, co umiesz i lubisz robić i po prostu rób to." Każdy człowiek posiada unikatowy potencjał, który dobre kierownictwo potrafi odkryć i wykorzystać z korzyścią zarówno dla firmy, jak i pracownika. Kolejny rozdział raportu Psychometrica jest poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Dzięki zawartym w nim informacjom można skutecznie dobierać odpowiednie zadania dla odpowiedniego pracownika, przez co rośnie poziom wykonania zadań i satysfakcji pracownika.
 
d)    Rozpoznanie nastawienia pracownika do innych ludzi:
Psychometrica kładzie duży nacisk na diagnozę tego, w jaki sposób pracownik odnosi się do innych pracowników i jakie są jego nawyki społeczne. Wiedza ta wspiera proces budowania zespołu, ułatwia zrozumienie i wprowadzanie nowego pracownika do organizacji, pozwala również na odpowiednie radzenie sobie z konfliktami i układem sił w grupie.
 
e)    Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników:
Dobre rozeznanie w mocnych i słabych stronach pracowników umożliwia pracodawcy efektywny dobór szkoleń, które podniosą kwalifikacje kadry. Działanie takie przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie, lojalność i motywację pracowników, co maksymalizuje ich efektywność i zyski firmy.
 
f)     Skuteczne, wygodne, uniwersalne narzędzie rekrutacji, selekcji i optymalizacji zatrudnienia:
Jednym z modułów narzędzia Psychometrica jest Uniwersalny Moduł Rekrutacyjny. Bada on cechy, które pozwalają na przewidywanie w podstawowym, ogólnym, zakresie jakości wykonywanej pracy niezależnie od stanowiska. Moduł ten jest niezastąpiony w sytuacji, w której chcemy wybrać z licznego grona niewielką grupę najlepszych kandydatów, ewentualnie gdy zastanawiamy się nad ostatecznym wyborem pomiędzy kandydatami ocenianymi równie wysoko na podstawie kompetencji i doświadczenia. Moduł selekcji jest wyposażony w skalę, która pozwala na ocenę szczerości odpowiedzi i odrzucenie badanych, którzy próbują "oszukać" test. Moduł ten znajduje również zastosowanie w procesach optymalizacji zatrudnienia czyli w awansach, alokacjach kadrowych i redukcjach.
 
g)    Jasność i czytelność raportu:
Psychometrica generuje przejrzysty raport dotyczący cech badanego i jego funkcjonowania w różnych sferach życia. Jego budowa jest bardzo klarowna, każda informacja pochodzi ze znanego źródła (podany jest konkretny pomiar lub odpowiednia kombinacja cech), co umożliwia czytelne rozeznanie i głębokie zrozumienie treści przekazu. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której czytelnik jest wolny od bombardowania go ogromną ilością informacji nieznanego pochodzenia czy niewiadomego znaczenia i nieprecyzyjnie opisanymi wykresami.
 
Korzyści dla trenerów i coachów
 
Dzięki profesjonalnej diagnozie możesz:
 • odkryć mocne strony Klienta,
 • poznać jego temperament i osobowość,
 • pogłębić i udoskonalić komunikację, którą prowadzicie,
 • dowiedzieć się, co go motywuje do pracy i osiągania sukcesów,
 • zdobyć wiedzę na temat najważniejszych obszarów rozwojowych i barier,
 • rozpoznać i wesprzeć skutecznie jego naturalne predyspozycje.
 
Ergonomia systemu
 
Jako praktycy zdajemy sobie sprawę z tego, że narzędzie pracy musi być ergonomiczne, przyjazne dla Klienta - dlatego stworzyliśmy elegancki, prosty w obsłudze system, który daje szerokie możliwości nie zabierając jednocześnie cennego czasu.
Jednym z priorytetów naszego zespołu było stworzenie systemu, który będzie jak najbardziej ergonomiczny, przyjazny człowiekowi. Wiemy jak ważne jest korzystanie z narzędzi pracy, które są wygodne, szybkie i łatwe w użyciu. Dzięki temu stworzyliśmy intuicyjny i elegancki panel Klienta. Umożliwia on pełen wgląd w przeprowadzane pomiary oraz proste generowanie nowych badań. Wygodna opcja tworzenia i wysyłania linków daje pełną kontrolę nad przebiegiem badania i kontaktem z respondentami. Dzięki dostępowi do stanu punktacji jasno wiadomo, ile badań można jeszcze przeprowadzić. 
 
Najwyższa jakość pomiaru
 
Psychometrica charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością oraz rzetelnością. Narzędzie spełnia wszelkie wymogi tzw. "dobroci psychometrycznej", stawiane przed profesjonalnymi testami psychologicznymi.
 
a)    Duża, polska próba normalizacyjna:
Do stworzenia norm wykorzystano próbę ponad 6000 osób. Duża część tej próby to osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 20-45 lat. Jest to grupa stanowiąca podstawowy target produktu (osoby o takim profilu są najczęściej badane za pomocą testów podczas rekrutacji, selekcji i coachingu). Normy utworzono osobno dla kobiet i mężczyzn oraz dla różnych grup wiekowych, odpowiednio do występowania rzeczywistych różnic międzygrupowych.
 
b)    Trafność pomiaru:
Trafność narzędzia - treściowa, teoretyczna (w tym czynnikowa), kryterialna diagnostyczna i kryterialna prognostyczna - była badana dla każdej skali na przynajmniej dwóch różnych próbach. Wykorzystano m.in. macierz wielu cech - wielu metod, analizy czynnikowe różnego rodzaju, metodę porównań międzygrupowych, oceny sędziów kompetentnych (sześciu psychologów związanych z psychologią organizacji i pracy) i inne sposoby.
 
 
c)    Rzetelność skal:
Rzetelność każdej skali była szacowana za pomocą obliczania współczynników rzetelności alfa Cronbacha oraz współczynników stabilności bezwzględnej, które mierzą niezmienność wyników w czasie (odstęp jednego miesiąca). Obie metody pozwoliły na osiągnięcie wysokich lub bardzo wysokich wyników (alfa Cronbacha od 0,81 do 0,94, średnia 0,87, wielkość współczynnika stabilności wyniosła średnio 0,83). Pozwala to na stosowanie narzędzia zarówno w badaniach, jak i diagnozie indywidualnej.
 
Metodologia

Psychometrica została stworzona przez dyplomowanych psychologów - psychometrów pod stałą opieką merytoryczną doktora Michała Chruszczewskiego, kierownika specjalizacji psychometria stosowana na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego udział jest gwarancją najwyższej jakości produktu. Wszystkie skale narzędzia Psychometrica spełniają rygorystyczne wymogi "dobroci psychometrycznej". Szczególnie dumni jesteśmy z parametrów rzetelności i trafności narzędzia, badanych kilkakrotnie na minimum dwóch różnych próbach. W badaniach parametrów psychometrycznych modułów i skal, a następnie w procesie normalizacji, wykorzystano próbę liczącą ponad 6500 osób, w tym przedstawicieli licznych grup zawodowych i wiekowych. Narzędzie jest stale rozwijane i doskonalone.
Do standardowych procedur wykorzystywanych przez członków naszego zespołu należy zaliczyć:
 • przegląd literatury przedmiotu,
 • analizę badań i zagadnień pokrewnych,
 • ocenę pozycji przez sędziów kompetentnych - trafność treściowa,
 • statystyczną analizę zgodności wewnętrznej (obliczanie współczynnika alfa Cronbacha),
 • badanie rzetelności jako stabilności wyników,
 • analizę mocy dyskryminacyjnych pozycji testowych,
 • analizę normalności rozkładów wyników,
 • analizę wrażliwości skal na aprobatę społeczną,
 • ocenę trafności skal: analizy czynnikowe ortogonalne i nieortogonalne, analizy macierzy korelacji z innymi testami (aspekt zbieżny i różnicowy), analizy różnic międzygrupowych, analizy struktury wewnętrznej testu, związki z danymi biograficznymi i wiele innych,
 • normalizację skal w polskich warunkach i na polskich próbach,
 • wyliczanie standardowych błędów pomiaru i półprzedziałów ufności dla wyniku testowego.
 
Etyka i promowanie dobrych praktyk w biznesie
 
Jako grupa psychologów staramy się szerzyć wśród klientów i badanych świadome, etyczne nastawienie do wykorzystywania testów w biznesie. W wielu organizacjach badania testowe prowadzone są w sposób nieetyczny, bez poszanowania praw i godności badanych. Jednym z naszych celów jest zmiana tego stanu rzeczy, szczególnie poprzez uwrażliwianie osób stosujących testy na aspekt etyczny pomiaru. Wśród materiałów na stronie regularnie umieszczane będą artykuły związane z podstawowymi błędami w praktyce, niestety często występującymi w środowisku biznesowym.
 
Strona główna      Mapa serwisu      KONTAKT Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2019 Platforma Testów
© 2019 PlatformaTestow.pl. Właścicielami serwisu są: firma Platforma Testów Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 5/29, 02-784 Warszawa oraz firma Progress Project Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa. Wszelkie logotypy, znaki firmowe oraz towarowe są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą wyłącznie w celach informacyjnych. Realizacja serwisu: www.projektomania.pl